Adatvédelmi tájékoztató

Társaságunk a weboldala használatával, e-mail és hírlevél-feliratkozásokkal, illetve egyéb,
tevékenységével kapcsolatban a felhasználóktól, ügyfeleitől bekért személyes adatok kezelése során
csak olyan jellegű és mennyiségű személyes adatot kér és kezelni, amely az adatkezelés céljához
feltétlenül szükséges és arra alkalmas.

Az általunk kezelt adatok biztonságáért felelősséget vállalunk, szavatoljuk azok védelmét  fizikai vagy
műszaki incidens esetén, továbbá ezen adatokhoz való hozzáférés és az adatok állományának
visszaállítása, folyamatos felülvizsgálata az általunk alkalmazott technikai megoldással biztosítható.
Az ön által megadott adatokat harmadik fél számára sem kereskedelmi, sem egyéb indokkal nem
adjuk ki, kivéve, ha ahhoz – például más kereskedők ajánlatainak fogadása céljával – ön kifejezetten
hozzájárult.

Társaságunk weboldalán süti-sávot (cookie-kat) használ, melynek alkalmazásához az ön, mint
felhasználó beleegyezését kérjük (ezt a későbbiekben bármikor visszavonhatja itt ).
Hozzájárulását ehhez itt , a kis négyzet kipipálásával adhatja.
Fontos tudnia, hogy a cookie-k lehetővé teszik weboldalunk számára, hogy önnek személyre szabott
információkat nyújtson, de weboldalunk használata nem kötött ezen alkalmazás elfogadásához.
A „sütik” alkalmazásának elfogadásával weboldalunk csak olyan adatokhoz jut, amelyeket ön
egyébként is megad/ megadott, azaz weboldalunk olyan információt a süti-sávnak köszönhetően nem
kap, amit a felhasználó nem kíván megadni és nem férhet hozzá a számítógépén tárolt fájlokhoz
sem.

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor kérje az általunk kezelt adatainak módosítását, törlését, az
alábbi elérhetőségeinken: info@tihanyivinarius.hu
Az Ön adatainak kezelését érintő kifogással, panasszal élhet, az alábbi elérhetőségeinken:
infoí@tihanyivinarius.hu

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk vagy az ön rendelkezése szerint
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá – az ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.

Társaságunknál belső adatvédelmi felelős feladata az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos
intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza

  • az érintett személyes adatok körét,
  • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett
    intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  

 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása 

céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok

továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló – és ennek
alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E
korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz
évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

Társaságunk, mint Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő – adott esetben ön – a folyó
évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetekben költségtérítést állapítunk meg. A költségtérítés mértékét a Társaságunk és az
érintett fél között létrejött szerződés rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést kötelesek vagyunk
visszatéríteni, amennyiben a panaszos fél adatait jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás iránti
kérelme helyesbítéshez vezetett.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatok helyesbítése Adatkezelői minőségünkből eredő
kötelezettségünk. A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos
vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja
ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény
rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény
lehetővé teszi.

Társaságunk, mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, eleget
teszünk azon kötelezettségünknek, hogy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak
alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.

Az érintett tájékoztatását csak kivételes – a 2011. évi CXII. törvény a 9. § (1)bekezdésében, valamint
a 19. §-ban meghatározott-  esetekben tagadhatjuk meg.
Ez esetben írásban közöljük az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely
rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatjuk az érintettet a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről és módjáról.
Az elutasított kérelmekről a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesítjük.
Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről tájékoztatjuk a panaszost – Társaságunk,
mint Adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím:1055 Falk Miksa u. 9-11. 
Telefon: 06- 1-391-1400 , Fax: 06-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Weboldal:
www.naih.hu

Kelt: 2019. április 15.

Kedves Vendégeink!

Éttermünk az alábbi napokon van nyitva:

Csütörtök:    11:00 – 21:30

Péntek:         11:00 – 21:30

Szombat:     11:00 – 21:30

Vasárnap:     11:00 – 21:30

Üdvözlettel!

A Tihanyi Vinarius csapata

Dear Guests!

Our restaurant is open on the following days:

Thursday:         11:00 – 21:30

Friday:              11:00 – 21:30

Saturday:         11:00 – 21:30

Sunday:            11:00 – 21:30

Yours sincerely!

The Tihanyi Vinarius Team